دارايي ثابت (FIXED Asset)
-(2 Body)  Print

ماژول دارايي ثابت سيستم SAP امکان مديريت و مانيتور دارايي هاي ثابت مشهود را به کاربران مي دهد. ماژول دارايي ثابت به عنوان يک زير ماژول سيستم حسابداري مالي به همراه تمام تراکنشها ي مورد نياز آن مي باشد.سيستم دارايي ثابت يکپارچگي نزديکي با ماژول دفتر کل دارد.اين ماژول به محاسبه استهلاک انباشته پيش بيني شده برمبناي بهاي تمام شده دارايي و عمر مفيد آن مي پردازد و نتيجه عملکرد آن به ماژول دفتر کل ارسال مي گردد.

Responsive image

امکانات:

  1. تعريف قوانين استهلاک با توجه به قوانين مالياتي و استانداردها ي حسابداري ايران
  2. تعيين محل استقرار دارايي با توجه به ساختار سازماني
  3. تعيين روش محاسبه استهلاک دارايي از طريق گروه دارايي يا قلم دارايي
  4. ثبت اطلاعات دارايي¬‌ها و امکان تهيه گزارش بر مبناي شيوه هاي استهلاک متفاوت بابت يک گروه دارايي به قصد تهيه گزارشات مديريتي
  5. صدور اسناد مالي دارايي‌ها
  6. ثبت دارايي¬‌ها و تخصيص شماره پلاک از طريق خريد مستقيم، دريافت از انبار، اقلام تکميل شده توسط پروژه¬ها يا اقلام انتقالي از سازمان¬هاي ديگر

گزارش‌ها:

  1. گزارش دارايي‌ها: امکان بررسي و مرور اطلاعات دارايي‌ها شامل پلاک، گروه، بهاي تمام شده،استهلاک انباشته،مقايسه استهلاک انباشته با سنوات آتي
  2. امکان گزارش گيري از اطلاعات ليست دارايي‌ها