نرخ هاي جديد براي واگذاري ADSL/ پهناي باند اينترنت 35 درصد ارزان شد

نرخ هاي جديد براي واگذاري ADSL/ پهناي باند اينترنت 35 درصد ارزان شد

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت مبتني بر فناوري ADSL را با هدف کاهش هزينه اينترنت در سبد خانوار تا سقف 35 درصد کاهش داد.

Date:1392/11/28

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از ابتداي فعاليت دولت يازدهم، کاهش قيمت اينترنت و افزايش سرعت و کيفيت دسترسي به اين پروتکل ارتباطي را به مردم وعده داده بود. هم اکنون و با گذشت 6 ماه از وعده هاي اوليه وزير ارتباطات، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به رياست محمود واعظي تعرفه هاي واگذاري اينترنت را براي شرکتهاي ارائه کننده اين خدمات تا سقف 35 درصد کاهش داد تا اين کاهش قيمت براي کاربران نهايي نيز اعمال شود.

کاهش 35 درصدي تعرفه پهناي باند اينترنت

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 181 خود موضوع تعرفه ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري ADSL را با هدف کاهش هزينه اينترنت در سبد خانوار با بررسي زنجيره هزينه هاي ارائه خدمات اينترنت بر مبناي قيمت عادله روز و مصوبات گذشته بررسي و تعرفه هاي جديدي را مصوب کرد.

براساس اين مصوبه، تعرفه پهناي باند اينترنت بين الملل براي ارائه خدمات اينترنت ADSL براي شرکتهاي ارائه کننده اين خدمات شامل شرکتهاي PAP و شرکتهاي مخابرات استاني 35 درصد کاهش يافت. به اين ترتيب قيمت هر STM1 پهناي باند اينترنت که مبلغي حدود 38 ميليون تومان محاسبه مي شد به حدود 24 ميليون تومان کاهش پيدا کرد.

سرعت بر مبناي بيت بر ثانيه تعرفه به ريال
 64 کيلو  564200
 128 کيلو  1128400
 256 کيلو  1692600
 512 کيلو  2821000
 1024 کيلو  5077800
 2048 کيلو  9027200
 4 مگا  15233400
 8 مگا  25389000
 20 مگا  51342200
 34 مگا  72217600
 100 مگا  186186000
 155 مگا برابر يک STM1  240349200

کاهش 20 درصدي تعرفه حجم اينترنت کاربران

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه حجم استفاده از اينترنت ارائه شده از طريق فناوري ADSL را براي کاربران نهايي نيز به ميزان 20 درصد و به صورت يکنواخت در کليه سطوح کاهش داد.

سطوح تعرفه بازه حجم ترافيک برمبناي گيگابيت تعرفه هر گيگابايت ملاحظات
سطح اول 5 > حجم> 1 36000 -
سطح دوم 10 > حجم> 5 28000 تا 5 گيگابايت مطابق تعرفه سطح اول و مابقي مطابق تعرفه سطح دوم
سطح سوم 20 > حجم> 10 24000 تا 5 گيگابايت مطابق تعرفه سطح اول، بيش از 5 تا 10 گيگابايت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقي مطابق تعرفه سطح سوم
سطح چهارم 40 > حجم> 20 20000 تا 5 گيگابايت مطابق تعرفه سطح اول، بيش از 5 تا 10 گيگابايت مطابق تعرفه سطح دوم، بيش از 10 تا 20 گيگابايت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقي مطابق تعرفه سطح چهارم
سطح پنجم 40<حجم 16000 تا 5 گيگابايت مطابق تعرفه سطح اول، بيش از 5 تا 10 گيگابايت مطابق تعرفه سطح دوم، بيش از 10 تا 20 گيگابايت مطابق تعرفه سطح سوم، بيش از 20 تا 40 گيگابايت مطابق تعرفه سطح چهارم و مابقي مطابق تعرفه سطح پنجم

کاهش 25 درصدي تعرفه خدمات شبکه انتقال

به گزارش مهر، در راستاي اين مصوبه، تعرفه خدمات انتقال براي تامين ارتباط دسترسي به شبکه شهري و بين شهري ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري ADSL براي شرکتهاي pap و شرکت مخابرات ايران 25 درصد کاهش يافت.

به اين ترتيب نرخ ارتباط نقطه به نقطه اختصاصي به ازاي هر لينک براساس ارتباط شبکه داخل شهري، داخل استاني و بين شهري تا سرعت يک مگابيت بر ثانيه به ترتيب 191250 ريال، 300000 ريال و 600000 ريال درنظر گرفته شد؛ در همين راستا تعرفه خدمات شبکه انتقال براي سرعت 2 مگابيت بر ثانيه 10 برابر اين قيمت، سرعت 8 مگابيت 25 برابر، سرعت 34 مگابيت 65 برابر، سرعت 155 مگابيت ( يک stm1 ) حدود 170 برابر اين قيمت و يک stm4 و يک stm16 به ترتيب 510 برابر و 1530 برابر قيمت يک مگابيت بر ثانيه قابل محاسبه است.

کاهش 25 درصدي تعرفه ماهيانه تامين ارتباط IP-MPLS

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه ماهيانه تامين ارتباط براي دسترسي به شبکه ملي انتقال داده ها تحت پروتکل IP-MPLS را نيز صرفا براي ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري ADSL براي شرکتهاي ارائه دهنده اين خدمات تا سقف 25 درصد کاهش قيمت، تغيير داد.

برمبناي اين تعرفه گذاري، نرخ عرض باند سرويس اينترنت تحت پروتکل IP به ازاي هر لينک با سرعت 64 کيلوبيت بر ثانيه براساس تعرفه شهري، داخلي استاني، بين استاني و MPLS عادي به ترتيب 262500 ريال، 375000 ريال، 600000 ريال و 225 هزار ريال درنظر گرفته شده است. در همين حال نرخ پهناي باند اين پروتکل براساس سرعت 128کيلوبيت 1.5 برابر اين قيمت، سرعت 256 کيلوبيت 2.5 برابر، 512 کيلوبيت 4 برابر، يک مگابيت 6 برابر، 2 مگابيت 10 برابر، 4 مگا 16 برابر، 8 مگا 25 برابر، 20 مگا 38 برابر، 34 مگا 65 برابر، 100 مگا 109 برابر و 155 مگابيت بر ثانيه 170 برابر قيمت 64 کيلوبيت خواهد بود.

در همين حال اين مصوبه، تعرفه ماهيانه تامين ارتباط دسترسي به شبکه ملي انتقال داده ها با سرويس اينترانت را نيز براي ارائه خدمات ADSL با 25 درصد کاهش تعيين کرد. در اين زمينه قيمت اينترانت براي سرعت دسترسي 64 کيلوبيت بر ثانيه 15 هزار و 750 تومان تعيين شد و نرخ تعرفه هاي سرعت دسترسي هاي ديگر براساس ضرايب درنظرگرفته شده براي IPMPLS محاسبه خواهد شد.

کاهش 25 درصدي نرخ خدمات شبکه ملي IP

به گزارش مهر، در ادامه تعرفه هاي مصوب شده براي واگذاري خدمات اينترنت ADSL، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات VPLS شبکه ملي IP را نيز 25 درصد کاهش داد.

کاهش 40 درصدي تعرفه استفاده از برق و فضا در مراکز مخابراتي

تعرفه استفاده از برق در مراکز مخابراتي نيز صرفا براي ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري ADSL و نيز تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتي براي ارائه اين خدمات به ميزان 40 درصد کاهش يافت.

به اين ترتيب شرکتهاي ارائه دهنده خدمات ADSL بابت يک آمپر برق 220 ولت متناوب تک فاز بدون پشتوانه مبلغ 210 هزار ريال و با پشتوانه مبلغ 267 هزار و 600 ريال بايد بپردازند. اين تعرفه براي برق 220 ولت متناوب تک فاز 330 هزار ريال و براي 100 وات برق يک سويه با پشتوانه 315 هزار ريال تعيين شده است.

در همين حال تعرفه استفاده از يک متر مربع فضاي مخابراتي بدون بنا ماهانه در تهران 42 هزار تومان و در ساير شهرها 30 هزار تومان درنظر گرفته شده است که اين هزينه براي فضاي مفيد ساختمانهاي مخابرات 180 هزار تومان در تهران و 90 هزار تومان در شهرهاي ديگر در نظر گرفته شده است.

تضمين ارائه سرويس با ضريب اشتراک يک به هشت

براساس اين مصوبه حداکثر ضريب اشتراک خط اينترنت يک به 8 تعيين مي شود و ارائه کنندگان خدمات ADSL موظف خواهند بود حداقل نرخ بيت تضمين شده به ميزان يک هشتم نرخ بيت خط را براي مشترکان خود تضمين کنند. همچنين کف تعرفه اينترنت براي کاربران نهايي 60 درصد سقف تعرفه حجمي تعيين شده در هر سطح به اضافه هزينه برقراري و نگهداري ماهيانه تعيين مي شود.

شرکت مخابرات ايران و شرکت ارتباطات زيرساخت نيز موظف شدند خدمات مورد نياز شرکتهاي ارائه دهنده خدمات ADSL را ارائه کنند. در همين حال براي اتصالات داخلي همچون کابل کشي مسي و نوري در جهت اتصال تجهيزات تجميع ترافيک شرکتهاي PAP، شرکت مخابرات ايران صرفا مي تواند در صورت اجراي عمليات کابل کشي هزينه ايجاد و برقراري اتصال و نگهداري آن را دريافت کند و دريافت تعرفه انتقال ماهيانه علاوه بر هزينه هاي مذکور براي اين اتصالات ممنوع است.

به گزارش مهر، اين مصوبه با ابلاغ به شرکت ارتباطات زيرساخت، مخابرات و شرکتهاي PAP لازم الاجرا شده است.

 

http://www.mehrnews.com


Rss Services Print  -(11 Body)  Visitor Count: 1152
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image
iGap آپارات آراس اس تلگرام لينکدين
تمامي حقوق متعلق به شرکت ثامن ارتباط عصر مي باشد.